Про нас

Компанія БізнесМіст спеціалізується на супроводі угод з комерційною нерухомістю від 1 до 10 млн USD (Low Middle Market). Ми діємо як консультанти, брокери та юристи. БізнесМіст зареєстрована в Україні з 2000 року.

За роки роботи ми брали участь у сотнях проєктів, пов'язаних із продажем/купівлею таких об'єктів як: Дохідна нерухомість, Заводи, ЦМК, дослідницька Лабораторія, Медичні об'єкти, Приватні Школи, Готелі, Логістичні комплекси, Будинки та земельні ділянки.

Наша унікальність у тому, що ми застосовуємо методологію M&A адаптовану до українських реалій в угодах до 10 млн. USD і використовуємо специфічний маркетинг для пошуку покупців. Замість обіцянки "успіху" ми гарантуємо чітку та контрольовану послідовність кроків, що призводить до УСПІХУ.

У нашій команді є спеціалісти з різних галузей – Банківська справа, Право, Оцінка, Цінні папери, Архітектура, Екологія, Енергетика та інше – тому ми дивимося на продаж кожного активу широко та знаходимо як багато покупців, так і багато аргументів для обґрунтування ціни.

Наша технологія роботи, а також кваліфікація, знання, навички та досвід нашої команди дозволяють забезпечити цільовому замовнику гарантії досягнення мети – обміну активу (бізнес/нерухомість) на гроші в розумні строки.

Місія БізнесМіст

Розвивати сильну мережу клієнтів та партнерів у сегменті нерухомості 1 – 10 млн $ та суміжних галузей, щоб забезпечити клієнтам ширший спектр послуг та для досягнення їх цілей та задоволення їхніх потреб.

Бути в курсі останніх тенденцій та правил у галузі відслідковувати зміни, які можуть вплинути на інвестиції наших клієнтів, щоб запропонувати їм максимально кваліфіковану раду.

Надавати виключне обслуговування клієнтам від швидкої та професійної відповіді на запити до допомоги клієнтам у комплексному вирішенні юридичних та фінансових питань.

Використовувати найсучасніші авторські, галузеві та суміжні технології для організації продажу/купівлі складної нерухомості на користь клієнтів.

BizMost specializes in supporting transactions with commercial real estate from 1 to 10 million USD (Low Middle Market). We act as consultants, brokers and lawyers.

BizMost was registered in Ukraine in 2000.

Over the years, we have participated in hundreds of projects related to the sale / purchase of such objects as: Profitable real estate, Factories, Integral Property Complex, Research Laboratory, Medical facilities, Private Schools, Hotels, Logistic complexes, Buildings and land plots.

Our uniqueness lies in the fact that we apply the M&A methodology adapted to the Ukrainian realities of transactions up to 10 million USD and use specific marketing to find buyers. Instead of promising "success", we guarantee a clear and controlled sequence of steps that leads to SUCCESS.

Our team includes specialists from various industries - Banking, Law, Valuation, Central Banking, Architecture, Ecology, Energy and more - so we look at the issue of selling each asset broadly and find both many buyers and many arguments to justify the price.

Our work technology, as well as the qualifications, knowledge, skills and experience of our team, allow us to provide a motivated customer with guarantees for achieving the goal - exchanging an asset (business / real estate) for money within a reasonable time.

BizMost Mission

Develop a strong network of clients and partners in the $1-10M real estate segment and related industries to provide clients with a wider range of services and to achieve their goals and meet their needs.

Keep up to date with the latest trends and regulations in the industry, keep track of changes that may affect our clients' investments, in order to offer our clients the most qualified advice.

To provide exceptional customer service from prompt and professional response to inquiries, to assisting clients with complex legal and financial matters.

Use the most modern copyright, industry and related technologies to organize the sale / purchase of complex real estate in the interests of clients.

 

Замовити зворотній дзвінок